OTSU REKIMACHI 90SECONDS UNIVERSITY
「大津歴まち90秒大学」とは、地域固有の歴史、文化を90秒で学べる大学です。
MAP